Imperio Estate

+371 67228861

Filtrs
Ēku nodošana ekspluatācijā aktuālākā informācija 07.12.2022

Uzmanību – draud sankcijas, ja ēka nav savlaicīgi nodota ekspluatācijā!
Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir noteikts maksimālais ēku būvdarbu termiņš – astoņi gadi. Savukārt būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi.

Tas nozīmē, ka individuālo dzīvojamo māju, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, būvdarbu pabeigšanas termiņu skaita no 2014. gada 1. oktobra (MK noteikumu stāšanās spēkā datums), un attiecīgi tās ekspluatācijā bija jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim.

Šāds likums tika pieņemts, lai izvairītos no tā, ka, pabeidzot būvniecību, personas to patvaļīgi ekspluatē un nenodot ekspluatācijā. Par to cik daudz ekspluatācijā nenodotu ēku Latvijā bija līdz 1.oktobrim precīzas statistikas nav, ir tikai provizoriskas aplēses. Rīgā nenodotu ēku skaits bija vislielākais – vidēji 6000 būves tai skaitā daži lielie objekti, kuru būvniecība ir iesākta pirms 2008. gada un iepriekšējās krīzes laikā tie nav tikuši pabeigti. Daugavpilī līdz 1.oktobrim nebija nodotas 2090 ēkas, Liepājā 420 un Ādažos 1000 būves.

Kopumā jāsecina, ka skaitļi ir diezgan augsti un tam par iemeslu ir vairāki faktori – īpašnieku vēlme apdzīvot ekspluatācijā nenodotas ēkas ir saistīta ar nekustamā īpašuma nodokļa apjomu. Tāpat mēdz būt gadījumi, kad būvniecības laikā veiktas atkāpes no būvprojekta. Īpašnieki apzinās, ka pieņemt ekspluatācijā šādu būvniecību nebūs iespējams, bet būvniecības dokumentācijas izmaiņas prasa zināmus resursus.

Ne mazāk svarīgs kavējošais faktors ir administratīvais slogs un dažādu saskaņojumu laikietilpība, kas procesu padara diezgan sarežģītu. Būvniecības procesa saskaņošanai Latvijā ir jāveic 14 procedūras, kam nepieciešamas vidēji 192 dienas un tas ir salīdzinoši ilgs laiks, ja salīdzinām ar kaimiņvalsti Lietuvu (75 dienas) un Igauniju (103 dienas). Visvairāk laika aizņem tieši būvju kadastrālā uzmērīšana, ko veic Valsts zemes dienests. Reģionos uzmērīšana var prasīt trīs mēnešus, Rīgā pat četrus.

Bet neskatoties uz visu, normas ir jāievēro un būves ir jānodod ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu apjoms, kas ir pietiekams dzīvojamās mājas pieņemšanai ekspluatācijā ir sekojošs:

Lai nodotu būvi ekspluatācijā nepieciešami dokumenti, ko nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 167.punkts:

skaņas izolācijas mērījumus – jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām.Ja dokumenti ir pazaudēti vai kādu citu iemeslu dēļ nav pieejami – būvvalde pēc būvniecības ierosinātāja lūguma ir tiesīga izsniegt gan būvatļaujas, gan būvprojekta apliecinātu kopiju eksemplārus, ja šāda dokumentācija ir būvvaldes rīcībā.

Svarīgi zināt, ka ja būve nav savlaicīgi nodota ekspluatācijā draud sankcijas: